Zoeken

Waterschap Vallei & Veluwe, Aveco de Bondt en KWS vormen samen bouwteam Noordelijke Randmeerdijk

De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk wordt uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit waterschap Vallei en Veluwe en VolkerWessels-ondernemingen Aveco de Bondt (ingenieursbedrijf) en KWS. Het bouwteam is verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp uit het Projectplan waterwet en voor de realisatie van de dijkverbetering. Het doel van het project is om deze primaire waterkering toekomstbestendig te maken zodat de waterveiligheid is geborgd tot 2050 en het beheer verbeterd wordt. De keuze viel op KWS vanwege de beste prijs-kwaliteitverhouding, de ruime ervaring van KWS in bouwteamsamenwerkingen en de kennis van Aveco de Bondt op het gebied van waterveiligheid. De ontwerpfase is begin dit jaar gestart. Naar verwachting vindt de realisatie volgend jaar plaats.

20170728-IMG_1033.jpg

Waterveiligheid

De Noordelijke Randmeerdijk loopt van Doornspijk via Elburg en Noordeinde naar de zuidelijke dijk van het Reevediep. Zo wordt het achterliggende gebied én haar bewoners tegen het water vanaf de Randmeren beschermd. De dijk en de in de dijk gelegen kunstwerken zijn onderdeel van de primaire waterkering. Deze bevindt zich in de provincies Overijssel en Gelderland en is in beheer bij twee waterschappen: waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe.

 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen elke twaalf jaar worden beoordeeld. Primaire waterkeringen die niet voldoen, zoals delen van de Noordelijke Randmeerdijk, worden versterkt om tot 2050 aan de veiligheidsnorm te voldoen.

 

De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk is een van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Drie dijksecties, tien waterkerende objecten en drie onderhoudsbermen

De Waterveiligheidsopgave bestaat uit drie dijksecties en tien waterkerende objecten tussen Doornspijk en het ReeveDiep. Daarnaast zal op drie locaties een onderhoudsberm aan worden gelegd. Naast de versterkingsopgave voor waterschap Vallei en Veluwe ligt ook een waterkering in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze dijk, de Dronther overlaat, loopt van de Gelderse Sluis naar de recent aangelegde zuidelijke dijk van het Reevediep. Dit dijkvak Reeve wordt vanuit het oogpunt van doelmatigheid en efficiëntie meegenomen in het project Noordelijke Randmeerdijk. Waterschap Vallei en Veluwe bereidt de plannen voor, in nauwe afstemming met waterschap Drents Overijsselse Delta.

Samenwerken in een bouwteam

Waterschap Vallei en Veluwe kiest voor een bouwteamsamenwerking om vanuit een gelijkwaardige verstandhouding te kunnen samenwerken met de opdrachtnemer. Door Aveco de Bondt en KWS vroegtijdig te betrekken, kan het waterschap optimaal gebruikmaken van hun uitvoeringstechnische kennis en ervaring. In dit project wordt tevens nauw samengewerkt met firma Luttjeboer, die hun expertise op het gebied van historische sluizen en kunstwerken in het bouwteam inbrengt. Zo ontstaat niet alleen het best passende ontwerp, maar zorgt het waterschap ook dat het ontwerp sober en doelmatig is.

 

Max Moerke, directeur KWS Infra Zwolle: “Werken in een bouwteam vereist een geoliede samenwerking, waarbij gelijkwaardigheid, onderling vertrouwen en transparantie essentieel zijn. Zo kunnen wij als aannemer écht toegevoegde waarde bieden. De kennis en kunde van alle betrokken partijen is complementair aan elkaar, samen werken we aan deze waterveiligheidsopgave.”

 

De keuze viel op KWS vanwege de beste prijs-kwaliteitverhouding. De bewezen beheersmaatregelen die het bedrijf inzet tijdens ontwerp en realisatie met daarbij een kundig team dat kansen weet te benutten in het ontwerpproces, zijn hoog gewaardeerd. Ook de ruime ervaring van KWS in bouwteamsamenwerkingen en de kennis die Aveco de Bondt heeft op het gebied van waterveiligheid zijn zeer positief beoordeeld. De geboden kwaliteit gaf uiteindelijk de doorslag in de EMVI-beoordeling.