Zoeken

Dijkverbetering Mark, Dintel en Vliet in volle gang

Medio mei is het contract gegund voor het eerste project dijkverbetering Mark Dintel Vliet. Voor dit project bundelen KWS en Martens van Oord hun kennis en ervaring op het gebied van waterbouw. Na een succesvolle opstart zijn we bezig met de ontwerpwerkzaamheden en op sommige locaties gestart met de conditionerende werkzaamheden van de dijkverbetering langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant. Met deze dijkversterking bieden de dijken straks weer jarenlang bescherming tegen hoog water.

20221109_141835.jpg

Groter projectgebied

Door Waterschap Brabantse Delta is de opdracht verstrekt voor een uitbreiding van het oorspronkelijke project, waardoor het projectgebied nu is vergroot. Dit betekent dat KWS met Martens en Van Oord in totaal maar liefst 15 kilometer regionale waterkeringen mag versterken. Een uitdagende klus met een spreiding van de projectgebieden over meerdere gemeentes in West-Brabant. De uitbreiding van het tweede project kenmerkt zich doordat een relatief groot deel binnen of nabij bebouwde kom gerealiseerd wordt waarbij een zorgvuldige afstemming met de omgeving van groot belang is.

Duurzame dijkversterking

Zonder dat iemand er zich echt van bewust is, zijn miljoenen Nederlanders afhankelijk van de dijken die het westen van Nederland droog houden. Door creatief na te denken en innovatief te werken kunnen we de dijk op een duurzame manier versterken. Zo vindt het grootste gedeelte van het transport plaats over water. Hiermee besparen we een CO2 uitstoot van 51% én beperken we de verkeershinder.

Daarnaast rijdt al het materieel op de duurzame HV100 brandstof waarmee nog eens een CO2¬-reductie van 90% wordt behaald. Ook zetten we een elektrische kraan in, hergebruiken we de aanwezige grond en klei en gebruiken we duurzame alternatieven voor een stalen damwand waar dit technisch kan.

Hinderbeperking

Naast duurzaamheid is het beperken van hinder een belangrijk speerpunt binnen het werk. KWS behaalde op dit onderdeel een zeer hoog ambitieniveau. Zo wordt er gewerkt op aangepaste tijden, plaatsen we noisecontrol barriers en zetten we een zogenaamde silent piler in, hiermee voorkomen we trillingshinder met mogelijke schades tot gevolg en reduceren we de geluidbelasting tijdens het aanbrengen van de damwanden.

Archeologisch gebied

Sommige gedeeltes van het projectgebied liggen in een risicovol gebied met mogelijke ontplofbare oorlogsresten en archeologie. Daarom worden deze gebieden voorafgaand gecontroleerd en vinden er archeologische onderzoeken plaats. Wel weten we al dat er in de Zeedijk in Etten-Leur een historisch sluisje verborgen ligt en in de gemeente Moerdijk een interessante archeologische spot aan de Zuiddijk.

Werkzaamheden

Om de dijken te versterken tegen mogelijk hoog water moet er veel werk worden verzet. Zo hogen we de dijken op en maken we deze breder. In totaal verzetten we voor dit werk meer dan 500.000 m3 grond. Om te voorkomen dat er water onder de dijk doorloopt worden maatregelen tegen piping aangebracht. Het is van groot belang dat de dijken stabiel zijn. Hiervoor worden stabiliteitsschermen gebruikt zoals onder andere houten en stalen damwanden. Volgens planning wordt het eerste deel van het werk eind 2023 opgeleverd. De volledige dijkversterking inclusief het tweede deel is in 2024 gereed.