Zoeken

Een klimaatadaptieve openbare ruimte voor Tuindorp Oostzaan in hybride contractvorm

Voor de bouwvak start KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard in de Amsterdamse wijk Tuindorp-Oostzaan met het project ‘Planmatig Onderhoud’. De opdracht: een klimaatadaptieve openbare ruimte realiseren op basis van een hybride contractvorm. Gemeente Amsterdam en Waternet zijn opdrachtgevers.

Tuindorp.jpg

Hybride UAV-GC contract

Het hybride UAV-GC contract houdt in dat Waternet het ontwerp voor het gescheiden riolenstelsel uitgewerkt heeft tot een RAW-bestek. KWS heeft de ontwerpverantwoordelijkheid voor het regenbestendig moduleren van het maaiveldontwerp aansluitend op het bestek. Door deze contractvorm worden de raakvlakken tussen het ontwerp, technische voorbereiding en realisatie optimaal beheerst.

 

De opdrachtgevers, Gemeente Amsterdam en Waternet, hebben net als KWS het doel om de CO₂-emissie bij de uitvoering van de werkzaamheden van het project te reduceren. Daarom hebben zij gekozen om marktpartijen, die invulling geven aan deze CO₂-doelen tijdens de uitvoering, een voordeel te geven bij verlening van de opdracht. KWS heeft CO₂-ambitieniveau 5 aangetoond in de aanbesteding, dit levert een fictieve korting van 5% van de inschrijfsom op.

Tuindorp.jpg

Klimaatadaptieve openbare ruimte

De werkzaamheden van KWS gaan ervoor zorgen dat de openbare ruimte in Tuindorp Oostzaan regenbestendig en daarmee een stuk klimaatbestendiger worden. KWS past de rainproof innovatie toe om dit te realiseren. Het regenwater wordt bij overmatige wateroverlast tijdelijk opgeslagen en vervolgens langzaam geïnfiltreerd in de grond en het riool. Daarmee zorgen we ervoor dat er minder kans op schade is aan huizen en vitale infrastructuur bij een hevige regenbui van minimaal 60 mm neerslag per uur.


Een andere maatregel ten behoeve van een klimaatadaptieve openbare ruimte is het afkoppelen van het hemelwater van het riool. Het hemelwater gaat straks niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar komt zo via het gescheiden systeem naar het oppervlaktewater, waardoor overbelasting van de zuiveringsinstallatie wordt beperkt. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatbestendige en groene stad.

Planning en werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden starten voor de bouwvak. De daadwerkelijke realisatie van het project begint na de bouwvak. Naast de maatregelen voor het regenwater bestaat het werk uit het inrichten van de maaiveldinrichting volgens de zogenaamde Puccini-methode. Deze bestratingsmethode staat voor de totstandkoming van één Amsterdamse traditie en cultuur bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt KWS voor het optimaliseren en integreren van de inrichting in relatie tot de 30 km zone, door het nemen van snelheidsremmende maatregelen en het integreren van locaties voor ondergrondse afvalinzamelplekken.