Zoeken

KWS, Waterschap Vallei & Veluwe en Aveco de Bondt ronden technische ontwerpen waterveiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk af

Met het afronden van de technische ontwerpen en de inpassing in de omgeving, zijn waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) en KWS klaar voor de volgende stap: de realisatie van de waterveiligheidsopgave van de Noordelijke Randmeerdijk. Zij nemen daarin ook het dijkvak Reeve in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta mee. De dijkverbetering van de Noordelijke Randmeerdijk staat beschreven in het Projectplan Waterwet. Het doel van dit project is om de primaire waterkering toekomstbestendig te maken en te zorgen dat tot 2050 de waterveiligheid is gewaarborgd.

Gelderse Sluis 01 v2.jpg

Vanaf begin 2021 hebben de VolkerWessels-ondernemingen KWS en Aveco de Bondt en WSVV een bouwteam gevormd. Samen met constructiebureau Luttjeboer heeft het bouwteam gewerkt aan een passende waterveilige en ruimtelijke ontwerpopgave voor een aantal dijkdelen, waaronder Reeve en Zomerdijk en een tiental kunstwerken, waaronder de Gelderse Sluis, de Bolsmerksluis en de Havensluis te Elburg. Zo kunnen straks diverse hoogwaterdeuren automatisch sluiten. Daarmee verhoogt het waterschap de waterveiligheid en kan snel op wisselende weersomstandigheden en waterstanden ingespeeld worden.

 

In de afgelopen periode zijn de kunstwerken in 3D gescand en zijn milieukundige- en grondonderzoeken gebruikt om de kwaliteit en sterkte van de ondergrond te bepalen.

Projectplan Waterwet onherroepelijk

Het projectplan Waterwet is na de zomer van 2021 onherroepelijk geworden. Samen gaan we de volgende fase in om de realisatie in 2022 voor te bereiden. In het najaar worden er al enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit betreffen maatregelen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de egelpopulatie ongestoord een winterslaap kan houden. De beide waterschappen, KWS, Aveco de Bondt en Luttjeboer zien ernaar uit om de constructieve manier van samenwerken door te zetten in de realisatiefase.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Noordelijke Randmeerdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Binnen het programma worden 1.300 kilometer dijken versterkt. Het HWBP loopt tot 2050.