Zoeken
1.jpg

Natuurinrichting Waalenburg

Waalenburg is een natuurgebied van circa 465 hectare en ligt midden op Texel, net iets ten Noorden van Den Burg. Het natuurgebied wordt beheerd door natuurmonumenten en is rijk aan weidevogels en weidebloemen. Provincie Noord-Holland heeft dit project gegund aan de combinatie Tesseldat bestaat uit KWS en Boskalis. Combinatie Tessel werkt aan de herinrichting van het natuurgebied. Door het gebied deze nieuwe impuls te geven wordt de biodiversiteit en hiermee ook de natuurwaarde van Waalenburg verhoogd. Zo behoudt het gebied haar oude karakter en krijgt het meer bloemrijke weiden. Als combinatie Tessel denken wij niet in het belang van KWS of Boskalis maar in het belang van het eindproduct van project.

Bijzondere Flora en Fauna

In het gebied zijn in grote getalen weidevogels te vinden. Zij vertoeven graag in het gebied vanwege de rust en de grote verscheidenheid aan voedsel. Tijdens het broedseizoen, van 1 april tot en met 1 augustus, worden de werkzaamheden ook tijdelijk stilgelegd zodat de jongen de tijd krijgen om uit te vliegen. Doordat het een gebied is met veelal brakwater, gedijen er bijzondere kenmerkende planten en dieren in het gebied zoals bijvoorbeeld de Harlekijn, de Wespenorchisen de Brakwatersteurgarnaal.

Vernatting van het gebied

Verdroging van natuurgebieden is een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natuurkwaliteit. Door het gebied te vernatten op verschillende niveaus, behoudt het gebied zijn kenmerkende flora en fauna. Zo is er om project Waalenburg een randsloot van 6,2 kilometer gegraven met daarin zes vaarduikers. Daarnaast zijn in het hele gebied maar liefst 119 duikers met niveau onafhankelijke schotsbalkstuwen aangelegd om de waterspiegel niveaus te regelen. Ook zijn een vijftal kreken van circa 300 meter en een gelijk aantal ceenten ontgraven en zijn er diverse natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Tijdens het ontgraven van de randsloot werden er twee zwerfkeien gevonden die tijdens de voorlaatste ijstijd, ruim 150.000 jaar geleden hierheen zijn verplaatst.

 

Wat gebeurt er met de vrijkomende grond?

Bij de ontgravingen komt zo’n circa 400.000kuub leeflaag,zand en klei vrij. De leeflaag die vrijkomt wordt gebruikt om akkers in de buurt op te hogen, de zogenoemde mitigerende maatregelen, in combinatie met de drainage die wordt aangelegd zorgt dat ervoor dat we voldoen aan de droogleggingseis voor agrariërs. De vrijkomende klei wordt gebruikt bij de verondieping van de hoofdvaart maar ook bij de versterking van de waddenzeedijk Texel.

Toegankelijk voor natuurliefhebbers

De bijzondere en kenmerkende Texelse planten en dieren maken het gebied een geliefde plek onder natuurliefhebbers. In het project is daarom veel gedaan om het terrein zo toegankelijk mogelijk te maken.  Er wordt in het gebied een 2,6 kilometer lang betonnen fietspad, een mountainbike pad, een men pad voor paarden en een struinroute aangelegd. Om dit alles mogelijk te maken worden er op 6 locaties vaarduikers in de randsloot en een brug over een van de kreken aangelegd. In het natuurgebied zijn daarnaast genoeg mogelijkheden om even stil te staan bij de prachtige natuur. Zo zijn er een drietal uitkijkpunten en is er een vogelkijkhut geplaatst. Om de Staart verkeersveilig te maken wordt de asfaltweg die door het natuurgebied loopt versmald en voorzien van plateaus. Halverwege de Staart komen er ook nog twee uitkijkpunten.

 

Uitdagingen tijdens het project

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Omdat Waalenburg voor een groot deel een Natura 2000 gebied is hebben we maar liefst 7 kilometer aan rijplaten in gebruik om te voorkomen dat de kwetsbare vegetatie kapotgereden wordt. Daarnaast is het een uitdaging om te voorkomen dat er plotselinge veranderingen in de grondwaterstand gaan plaatsvinden door het graven en dempen van diverse watergangen.

 

Tijdens het project zijn er op het eiland maar liefst 12.000 vrachtwagen bewegingen nodig om alle grondhoeveelheden op de plaats van verwerking te krijgen. In relatie tot de omwonenden en de toeristen zorgt dit voor een scala aan uitdagingen op het gebied van veiligheid. Op het eiland zijn daarom verkeersspiegels en borden geplaatst en er wordt veelvuldig overlegd met de gemeente om de veiligheid te bespreken. Het project wordt afgebakend door de randsloot en ruim 100 eiken damhekken. Zo worden er wekelijks met alle stakeholders (Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap NH, gemeente en de pachters) voortgangs/afstemmingsoverleggen gehouden.

 

Ook worden er bewonersavonden georganiseerd om bewoners te informeren, danwel gezamenlijk successen te vieren. We maken dankbaar gebruik van de bedrijven die op Texel gevestigd zijn om de Tesselaars ook op deze manier bij het project te betrekken.

 

Wil je dit supergave project van dichtbij zien? Neem dan een kijkje op de ‘kiekcontainer’. Vanaf deze container kijk je uit over het hele project!

 

Contactpersoon