Zoeken
noordelijke randmkeereerdijk 4.jpg

Noordelijke Randmeerdijk

KWS gaat in een bouwteamcombinatie samen met VolkerWessels-onderneming Aveco de Bondt en Waterschap Vallei en Veluwe de uitwerking van het ontwerp uit het Projectplan waterwet en de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk uitvoeren. Het doel van dit project is om de primaire waterkering toekomstbestendig te maken, zodat de waterveiligheid is gewaarborgd tot 2050 en het beheer verbeterd wordt.

Bouwteam

KWS en VolkerWessels-onderneming Aveco de Bondt zijn vroegtijdig betrokken bij dit project door Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap heeft gekozen voor een bouwteamsamenwerking om vanuit een gelijkwaardige verstandhouding te kunnen samenwerken met de opdrachtnemer. Met als doel: gebruik te maken van de gebiedskennis van het waterschap, de uitvoeringstechnische kennis en ervaring van KWS en Aveco de Bondt op het gebied van waterveiligheid.

Waterveiligheid

Om ervoor te zorgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkringen elke twaalf jaar worden beoordeeld. Primaire waterkringen die niet voldoen, zoals delen van de Noordelijke Randmeerdijk, worden versterkt om weer minimaal 25 jaar aan de veiligheidseisen te voldoen. Normaal wordt er voor een langere periode (50-100 jaar) ontworpen, maar gezien de onzekerheden over de beheersing van de waterpeilen in de randmeren kiest men voor een kortere periode.

Werkzaamheden

De waterveiligheidsopgave bestaat uit drie dijksecties en tien waterkerende objecten tussen Doornspijk en het ReeveDiep. Daarnaast zal op drie locaties een onderhoudsberm aan worden gelegd. Naast de versterkingsopgave voor waterschap Vallei en Veluwe ligt ook een waterkering in het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze dijk, de Dronther overlaat, loopt van de Gelderse Sluis naar de recent aangelegde zuidelijke dijk van het Reevediep. Dit dijkvak Reeve wordt vanuit het oogpunt van doelmatigheid en efficiëntie meegenomen in het project Noordelijke Randmeerdijk.

 

Na de ontwerpfase in de eerste helft van dit jaar en een gedegen voorbereiding op de realisatie in de tweede helft van het jaar, wordt de uitvoering in 2022 voorzien.

 

De dijkverbetering Noord-Randmeerdijk is één van de projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstraat, aan de grootste dijkversterkingsoperaties ooit sinds de Delta werken. Om zo in 2050 alle Nederlandse dijken op het gewenste veiligheidsniveau te hebben. 

Contactpersonen