Zoeken
Hansweert animatie.png

Bouwteam voor een toekomstbestendige dijk

Organisatie, aanpak, prijstransparantie en duurzaamheid; dat waren de vier sleutelbegrippen in het plan van aanpak dat we samen met Van Oord schreven voor Waterschap Scheldestromen. Over een lengte van 5,2 kilometer wil het waterschap de dijk bij het Zeeuwse Hansweert versterken, om ervoor te zorgen dat de dijk weer aan de meest actuele veiligheidsnormen voldoet. Het waterschap koos er nadrukkelijk voor om uitvoerende specialisten al bij de planontwikkeling voor de dijkversterking te betrekken, zodat ook deze kennis en ervaring bij het ontwikkelen van ontwerpen en plannen meegenomen kon worden. Met ons plan van aanpak lieten wij zien daar een optimale partner voor te zijn.

Expertise

Het waterschap beloonde ons plan van aanpak met de maximale score van drie tienen  op bouwteamaanpak, prijstransparantie en duurzaamheid. Samen met onze consortiumpartner Van Oord nemen wij met waterschap Scheldestromen en Witteveen+Bos zitting in het bouwteam dat de dijkversterking Hansweert gaat voorbereiden en uitvoeren. Met deze leden beschikt het bouwteam over de specifieke kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. Het waterschap voert de regie en is het aanspreekpunt voor de omgeving en belanghebbenden. Witteveen + Bos maakt het ontwerp en verzorgt de benodigde vergunningen. Van Oord en KWS brengen, naast lokale kennis, hun expertise en ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten in.

Stakeholders

Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 is de bouwteamfase, waarin gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze worden bepaald en ook de prijs en het contract worden vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp en de uitvoeringsaanpak wordt niet alleen gekeken naar wat technisch mogelijk en wenselijk is, maar ook naar aspecten als de inpassing van de nieuwe dijk in het landschap, effecten op de natuur en wat de omwonenden van de nieuwe dijk en de werkzaamheden gaan merken. Het waterschap hecht er daarbij zeer aan om naast de inbreng van de leden van het bouwteam ook wensen en meningen van stakeholders als de gemeente, de bewoners van Hansweert en de bedrijven uit de buurt in ogenschouw te nemen. De tweede fase is de uitvoeringsfase: het daadwerkelijke aanleggen van de nieuwe dijk. Het voornemen is om de combinatie Van Oord - KWS ook voor deze fase te contracteren. De start van de uitvoering staat gepland in 2022. In 2027 vindt naar verwachting de oplevering plaats.

 

https://scheldestromen.nl/hansweert